Terms and conditions Usem

Algemene voorwaarden Usem

We houden de algemene voorwaarden graag zo eenvoudig mogelijk – het leven is al ingewikkeld genoeg.

‘Wij’ en ‘ons’ hebben betrekking op Usem, de verkopende partij. ‘Je’ en ‘jouw’ verwijzen naar de kopende partij: jij dus.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Usem
Coornhertlaan 28
3707 ZL Zeist

info@usem.nl
0031 6 20703121

Eigenaar: Dorien Kool-De Werker

KvK: 9295.47.23
btw-id: NL004988549B67

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden producten op usem.nl en op alle aankopen.

Artikel 3 – Productomschrijving

1. De website geeft een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Maar vergissen is menselijk. Mocht er nou toch een evidente fout of vergissing in de productomschrijving zijn geslopen, dan bindt ons dit niet.

Artikel 4 – Aankoop annuleren

1. Je mag een aankoop zonder opgaaf van reden gedurende 14 dagen annuleren. De bedenktijd gaat in op het moment dat je het product hebt ontvangen.

2. Om gebruik te kunnen maken van je ontbindingsrecht, moet je tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten.

3. Als je de overeenkomst ontbindt, stuur het product dan in de originele staat naar ons terug.

Artikel 5 – Kosten in geval van annuleren aankoop

1. Als je producten terugstuurt, dan komen de portokosten van terugzending voor rekening van Usem.

2. Als je het product of de producten al betaald hebt, dan betalen we dit bedrag zo snel mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 5 dagen nadat we de producten terug hebben ontvangen.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

1. Wij voeren bestellingen zeer zorgvuldig uit.

2. Bestellingen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen uitgevoerd – tenzij je hebt aangegeven de producten liever op een later tijdstip te ontvangen.

Artikel 7 – Gebreken en aansprakelijkheid

1. Je onderzoekt bij aflevering van de producten of alles naar wens is. Meld gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na levering. Dat mag per e-mail. Daarna lossen we het probleem samen op.

2. Onze aansprakelijkheid voor geleverde producten is beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 8 – Klachten

1. Heb je een klacht? Dan reageren we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na de ontvangst ervan.

Zeist, 20 februari 2024

Terms & conditions Usem

We like to keep the terms and conditions as simple as possible – life is complicated enough already.

“We” and “us” refer to Usem, the selling party. “You” and “your” refer to the purchasing party: you.

Article 1 – Who are we?

Usem
Coornhertlaan 28
3707 ZL Zeist
The Netherlands

info@usem.nl
0031 6 20703121

Owner: Dorien Kool-De Werker

Chamber of Commerce: 9295.47.23
VAT-id: NL004988549B67

Article 2 – Applicability

1. These terms and conditions apply to the products offered on usem.nl and to all purchases.

Article 3 – Product description

1. The website gives an accurate description of the products offered. But to err is human. If an obvious error or mistake has crept into the product description, this does not bind us.

Article 4 – Right of termination

1. You may cancel a purchase for 14 days without giving a reason. The cooling-off period starts when you have received the product.

2. In order to be able to use your right of termination, you must handle the product with care during the cooling-off period.

3. If you cancel the agreement, return the product to us in its original condition.

Article 5 – Costs in case of withdrawal

1. If you return products, the postage costs of return will be borne by Usem.

2. If you have already paid for the product or products, we will refund this amount as soon as possible, but at the latest within 5 days after we have received the products.

Article 6 – Delivery and implementation

1. We execute orders very carefully.

2. Orders are processed as quickly as possible, but no later than within 5 days – unless you have indicated that you would prefer to receive the products at a later time.

Article 7 – Defects and Liability

1. Upon delivery of the products it is up to you to examine whether everything is satisfactory. Report defects within 14 days after delivery. You can do that by e-mail. Then we solve the problem together.

2. Our liability for delivered products is limited to the invoice value.

Article 8 – Complaints

1. Do you have a complaint? We will respond as quickly as possible, but no later than 5 days after receiving it.

Zeist, February 24, 2024